Tue April 23, 2024
International
Gallery
Thông tin đấu thầu
Institute of Vaccines and Medical Biologicals
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
  Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
Tải nội dung văn bản  và biểu mẫu đính kèm tại đây:
        
TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012
         
            Biểu mẫu 4-7 kèm theo