Thu January 27, 2022
International
Gallery

    Notice: Undefined variable: i in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/z_includes/slide_hinh_anh.php on line 82
Support Online


Institute of Vaccines and Medical Biologicals

Notice: Undefined index: page in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/z_modules/van_ban.php on line 16
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
  Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
Tải nội dung văn bản  và biểu mẫu đính kèm tại đây:
        
TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012
         
            Biểu mẫu 4-7 kèm theo
 
Other articles

Notice: Undefined variable: ttk in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/z_modules/tin_tuc_xem_chi_tiet.php on line 43
Video/Clip

Notice: Undefined variable: vi in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/z_includes/right.php on line 13

Notice: Undefined offset: 1 in /home/ivac/domains/ivac.com.vn/public_html/en/func.php on line 349
DOCUMENT
WEB LINKS