Fri June 21, 2024
International
Gallery
Thông tin đấu thầu
Institute of Vaccines and Medical Biologicals
Xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện
Ngày 22/3, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã chủ trì cuộc họp ban soạn thảo xây dựng thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý chất lượng trong các bệnh viện, bao gồm: Quản lý chất lượng trong bệnh viện, hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện, trách nhiệm thực hiện duy trì, bảo đảm, cải tiến và nâng cao chất lượng trong bệnh viện.

Theo đó, đến hết năm 2012, tất cả các bệnh viện phải hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý chất lượng của bệnh viện; Các bệnh viện phải bảo đảm thực hiện các quy chuẩn, quy trình, quy định liên quan đến điều kiện cấp giấy phép hoạt động của bệnh viện theo lộ trình quy định tại Nghị định 87/2011/NĐ-CP; Áp dụng tiêu chuẩ, mô hình, phương pháp quản lý chất lượng sau khi thiết lập tổ chức quản lý chất lượng của bệnh viện; Tự nguyện đăng ký với tổ chức chứng nhận chất lượng để đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện khi đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế